การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา