การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา