การปฏิบัติงาน คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ

การปฏิบัติงาน คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา