การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา