เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา