NEW/ACTIVITY

ผศ.ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์, ผศ.ดารารัตน์ คำเป็ง คว้ารางวัล การประกวดชุมชนนวัตกรรม เทคโนโลยีพร้อมใช้และนวัตกร ดีเด่น (รางวัลชมเชย)

Share

7
Years
School of Political and Social Science
University of Phayao

          ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์,ผศ.ดารารัตน์ คำเป็ง, สุพรรณี เวียงคำ และศรีฟ้า กิตติ ในโอกาสได้รับรางวัลชมเชย ประเภทนวัตกรรมชุมชน เรื่อง "นวัตกรรมชุมชนผู้ออกแบบสวัสดิการสังคมด้วยนวัตกรรมมีสิทธิฺ" ภายใต้ชุดโครงการการพัฒนาศักยภาพชุมชนบนฐานการทำงานตามโครงการหนึ่งคณะหนึ่งโมเดล ของมหาวิทยาลัยพะเยา สู่การเป็นชุมชนนวัตกรรม ประจำปี 2563 จากการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดชุมชนนวัตกรรม เทคโนโลยีพร้อมใช้และนวัตกรดีเด่น หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมเอส 31 กรุงเทพมหานครภาพ: ผศ.ดารารัตน์ คำเป็ง ข้อมูล/ข่าว: ผศ.ดารารัตน์ คำเป็ง
เพิ่มข่าวโดย: ผศ.ดารารัตน์ คำเป็ง วันที่/เวลา : 2022-11-11 13:45:24

รูปภาพ/แกลลอรี่