NEW/ACTIVITY

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมพิธีไหว้ครูสล่าและไหว้ครูพื้นเมือง (ไหว้ครูกิ๋นอ้อผะญา) คณะสถาปัตยกรรมศาสตรและศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

Share

7
Years
School of Political and Social Science
University of Phayao

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยอาจารย์ถิรายุส์ บำบัด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิลปวัฒนธรรม ผู้แทนคณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมพิธีไหว้ครูสล่าและไหว้ครูพื้นเมือง (ไหว้ครูกิ๋นอ้อผะญา) คณะสถาปัตยกรรมศาสตรและศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นิสิตได้แสดงความเคารพนอบน้อม และความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูอาจารย์ สืบทอดประเพณี ส่งเสริม อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมด้านการไหว้ครูแบบล้านนา 

ภาพ: กานตพงศ์ สุวรรณพจน์ ข้อมูล/ข่าว: ถิรายุส์ บำบัด
เพิ่มข่าวโดย: ถิรายุส์ บำบัด วันที่/เวลา : 2022-07-07 16:41:05

รูปภาพ/แกลลอรี่