NEW/ACTIVITY

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาอย่างยั่งยืน (UP IDENTITY FESTIVAL)

Share

7
Years
School of Political and Social Science
University of Phayao

         คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาอย่างยั่งยืน (UP IDENTITY FESTIVAL) ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2564 ณ อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือและเครือข่ายบุคลากรทุกระดับ ได้มีโอกาสเผยแพร่องค์ความรู้และประสบการณ์กิจกรรมการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตนักศึกษา กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมด้านการดูแลสุขภาพจิตในนิสิตนักศึกษา และได้รับฟังแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรมและเกิดองค์ความรู้ แนวความคิดใหม่ในการพัฒนาและคิดค้นกิจกรรมการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตนักศึกษาสำหรับนำไปประยุกต์ใช้ภายใต้ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาอย่างยั่งยืนและเพิ่มขีดความสามารถสู่ความเป็นสากลได้

 

          การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาอย่างยั่งยืนในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “การพัฒนานิสิตนักศึกษาอย่างยั่งยืน เพื่อความเข้มแข็งของชุมชนสู่สากล -Sustainable Student Affairs For Communities Empowerment หรือชื่อที่ใช้เรียกว่า “UP Identity festival” โดยมีการประชุมนำเสนอผลงานวิชาการการพัฒนานิสิตนักศึกษาผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยเปิดโอกาสให้คณะวิชาภายในมหาวิทยาลัย และสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคเหนือ นำเสนอผลงานในรูปแบบนิทรรศการด้านกิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตนักศึกษา กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมด้านการดูแลสุขภาพจิตในนิสิตนักศึกษา รวมทั้งมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการพัฒนานิสิตนักศึกษาที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) หรือ SDGs 17 เป้าหมายจากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยพะเยา กิจกรรมในครั้งนี้มีสถาบันเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 4 สถาบัน

 

ภาพ: หน่วยกิจการนิสิต ข้อมูล/ข่าว: หน่วยกิจการนิสิต
เพิ่มข่าวโดย: หน่วยกิจการนิสิต วันที่/เวลา : 2021-08-09 16:29:00

รูปภาพ/แกลลอรี่