FORM/DOCUMENT

FORM/DOCUMENT : SCHOOL OF POLITICAL AND SOCIAL SCIENCE : UNIVERSITY OF PHAYAO

แบบฟอร์ม/เอกสาร หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  แบบวิจัย 7 อนุมัติปิดโครงการวิจัย - 2019-09-06 10:22:29 siripong.pa
  แบบวิจัย 6 แบบฟอร์มรายงานการเงิน - 2019-09-06 10:21:50 siripong.pa
  แบบวิจัย 4 ขออนุมัติเบิกเงินวิจัย - 2019-09-06 10:20:53 siripong.pa
  แบบวิจัย 3 ขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัย - 2019-09-06 10:20:13 siripong.pa
  แบบวิจัย 2 รายละเอียดการจรายเงินอุดหนุนโครงการวิจัย - 2019-09-06 10:19:40 siripong.pa
  แบบวิจัย 1 สรุปข้อเสนอโครงการวิจัย - 2019-09-06 10:17:08 siripong.pa
  ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน - 2019-08-26 16:08:06 kanchaya.ko
  บศ.16 แบบฟอร์มขออนุมัติสำเร็จการศึกษา ของนิสิตระดับปริญญาโท - 2019-08-06 09:33:34 jutatip.po
  บศ.15 แบบฟอร์มนำส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ - 2019-08-06 09:33:21 jutatip.po
  บศ.14 แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ - 2019-08-06 09:33:09 jutatip.po
  บศ.13 แบบฟอร์มส่งรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์ - 2019-08-06 09:32:57 jutatip.po
  บศ.12 แบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการสอบวิทยานิพนธ์ - 2019-08-06 09:32:45 jutatip.po
  บศ.11 แบบฟอร์มขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ - 2019-08-06 09:32:29 jutatip.po
  บศ.10 แบบฟอร์มขออนุมัติสมัครสอบวิทยานิพนธ์ - 2019-08-06 09:32:17 jutatip.po
  บศ.9 แบบฟอร์มขอให้ออกหนังสือเพื่อขอความร่วมมือเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย - 2019-08-06 09:32:05 jutatip.po
  บศ.8 แบบฟอร์มขอให้ออกหนังสือถึงผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย - 2019-08-06 09:31:50 jutatip.po
  บศ.7 แบบฟอร์มขออนุมัติผลการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ - 2019-08-06 09:31:40 jutatip.po
  บศ.6 แบบฟอร์มขออนุมัติสมัครสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ - 2019-08-06 09:31:23 jutatip.po
  บศ.5 แบบฟอร์มขอรับการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ - 2019-08-06 09:31:07 jutatip.po
  บศ.4 แบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ - 2019-08-06 09:30:53 jutatip.po